Deltid – Dagskolen

Alle henvendelser om bistand fra Dagskolen rettes til Skoleteamet. Det er rektorene ved skolene i Trondheim som ber om bistand i form av veiledning fra Skoleteamet, og bruk av ulike tiltak som Dagskolen disponerer. Medlemmer fra Skoleteamet kommer til hjemmeskolen for et avklaringsmøte med rektor. Herfra vurderes hvilke tiltak som vil være best for den enkelte elev. Alle tiltak krever samtykke fra foresatte. 
PPT ved bydelskontorene kan også invitere Skoleteamet inn i en prosess ved en skole. 
I noen av sakene blir det aktuelt å tilby et elevtiltak i regi av Dagskolen. Heltidstiltak gis pt. ved avdelingen på i Håkon Magnussonsgt. Deltidstiltak gis pt. ved avdelinger Lade Verksted (Håkon Magnussonsgate 5) og Ladeskogen (Leiv Erikssons vei 40-42). 

Dagskolen deltid kan pt. bistå grunnskolen i Trondheim kommune med følgende tiltak: 

Skolegruppa  

Gruppe 4-6 elever fra ungdomstrinn, to halve dager/uke i en definert periode
Hensikt/Mål: Bistå grunnskolene Trondheim i arbeidet med elever med et stor og bekymringsfullt skolefravær. Med kartlegging, igangsetting og trening er målet å øke elevens tilstedeværelse på skole gjennom opplevelse av mestring, økt trygghet og tilhørighet for eleven. Tilbudet inkluderer et skolefaglig fokus.

Samspill og elevrolle

Elev med gruppe (omvendt integrering), en dag/uke i 10-16 uker 
Hensikt/Mål: Gjennom godt planlagte og tilrettelagte dager skal eleven få gode samspillserfaringer sammen med medelever, som skal bidra til å utvikle en mer ønsket og hensiktsmessig elevrolle 

Den ene dagen

Tiltak som pt. kun er ved Lade Verksted, men som også kan gjennomføres ved Ladeskogen, da med et annet innhold enn motor/verksted: 
Elever (fortrinnsvis ungdomstrinn) fra ulike skoler tilbys plass i en gruppe – inntil 6 elever – en dag/uke over flere perioder 
Hensikt/Mål: Overordnet mål er å bidra til at eleven håndterer sin skolehverdag og får gjennomført skolen. Tiltaket har gjennom sitt innhold en sterkt motiverende effekt på den ene siden, samtidig som samhandling med hjemmeskole, refleksjon og trening sammen medelever gjør at eleven faktisk skal få bedre dager på hjemmeskolen. 

Relasjonelt arbeid

Klasse med lærere – 6-7 dager 
Hensikt/Mål: Gjennom kurs, veiledning, trening og refleksjon skal lærere bevisstgjøre og utvikle sine relasjoner til enkelte elever og til elever generelt. Vi overtar undervisningsansvaret for hele klassen, og legger til rette for at klassens lærere skal få holde fokus på relasjonelt arbeid. 

For å sikre et godt og forutsigbart samarbeid mellom elev, hjemmeskole, foresatte og Dagskolen gjøres følgende: – Det skrives en samarbeidsavtale mellom foresatte, hjemmeskole og Dagskolen. – Kontaktinformasjon utveksles mellom de tre aktørene ved et tidlig tidspunkt i samarbeidet. – Personalet på Dagskolen skriver logg etter hver dag som sendes kontaktpersonen på hjemmeskolen. Loggen bygger på målene i samarbeidsavtalen, og skal bidra til at Dagskolens innsats bygger opp under hjemmeskolens arbeid. Viktig å understreke at det arbeide som gjøres ved Dagskolen, går parallelt med Skoleteamet sin oppfølging/veiledning. 
Ansatte ved Dagskolen deltid har pedagogisk utdannelse og all undervisning er tufta på sosialpedagogiske prinsipper. 
Elevene møter alternative og varierte undervisningsopplegg med vekt på å skape gode mestringsopplevelser for elevene. Det overordna målet under oppholdet er å gi elevene personlig, sosial og faglig vekst som skal bidra til å styrke elevens sosiale rolle i klassemiljøet. Alle tiltak har som mål å bidra til en utvidet forståelse(kartlegging) av elevene, bidra til utvikling av gode relasjoner mellom elevene – og mellom lærer og elev, og å bidra til at en ny og positiv fortelling lages rundt eleven.