Deltid

Alle henvendelser om bistand fra Dagskolen rettes til Skoleteamet. Det er rektorene
ved skolene i Trondheim som ber om bistand i form av veiledning fra Skoleteamet, og
bruk av ulike tiltak som Dagskolen disponerer. Medlemmer fra Skoleteamet kommer til
hjemmeskolen for et avklaringsmøte med rektor. Herfra vurderes hvilke tiltak som vil
være best for den enkelte elev. Alle tiltak krever samtykke fra foresatte.
PPT ved bydelskontorene kan også invitere Skoleteamet inn i en prosess ved en
skole.


I noen av sakene blir det aktuelt å tilby et elevtiltak i regi av Dagskolen. Heltidstiltak
gis pt. ved avdelingen på Lilleby. Deltidstiltak gis pt. ved avdelinger Lade Motor
(Håkon Magnussonsgate 5) og Ladeskogen (Leiv Erikssons vei 40-42).
Ved Ladeskogen kan Dagskolen pt. bistå grunnskolen i Trondheim kommune med
følgende tiltak:

 • Skolefraværsgruppe –
  en dag/uke i en definert periode
  Hensikt/Mål: Bistå grunnskolene Trondheim i arbeidet med elever med et stor og
  bekymringsfullt skolefravær. Gjennom kartlegging og igangsetting/trening er målet å
  øke elevens tilstedeværelse/tilbakeføre til skole. Inkluderer et skolefaglig fokus.
 • Samspill og elevrolle – elev med gruppe (omvendt integrering), en dag/uke i
  10-16 uker
  Hensikt/Mål: Gjennom godt planlagte og tilrettelagte dager skal eleven få gode
  samspillserfaringer sammen med medelever, som skal bidra til å utvikle en mer
  ønsket og hensiktsmessig elevrolle
 • Relasjonelle ferdigheter hos undervisningspersonell – Klasse med lærere – en
  dag/uke i 6-7 uker
  Hensikt/Mål: Gjennom kurs, veiledning, trening og refleksjon skal lærere bevisstgjøre og
  utvikle sine relasjoner til enkelte elever og til elever generelt. Vi overtar
  undervisningsansvaret for hele klassen, og legger til rette for at klassens lærere skal få
  holde fokus på relasjonell trening.

Tiltak som pt. kun er ved Lade motor, men som også kan gjennomføres ved
Ladeskogen, da med et annet innhold enn motor/verksted:

 • Den ene dagen – elever (fortrinnsvis ungdomstrinn) fra ulike skoler tilbys plass i en
  gruppe – inntil 6 elever – en dag/uke over flere perioder
  Hensikt/Mål: Overordnet mål er å bidra til at eleven håndterer sin skolehverdag og får
  gjennomført skolen. Tiltaket har gjennom sitt innhold en sterkt motiverende effekt på
  den
  ene siden, samtidig som samhandling med hjemmeskole, refleksjon og trening
  sammen medelever gjør at eleven faktisk skal få bedre dager på hjemmeskolen.
  For å sikre et godt og forutsigbart samarbeid mellom elev, hjemmeskole, foresatte og
  Ladeskogen gjøres følgende: – Det skrives en samarbeidsavtale mellom foresatte,
  hjemmeskole og Ladeskogen. – Kontaktinformasjon utveksles mellom de tre aktørene
  ved et tidlig tidspunkt i samarbeidet. – Personalet på Ladeskogen skriver logg etter hver
  dag som sendes kontaktpersonen på hjemmeskolen. Loggen bygger på målene i
  samarbeidsavtalen, og skal bidra til at Dagskolens innsats bygger opp under
  hjemmeskolens arbeid. Viktig å understreke at det arbeides som gjøres ved
  Ladeskogen, går parallelt med Skoleteamet sin oppfølging/veiledning.
  Elevene møter alternative og varierte undervisningsopplegg med vekt på å skape gode
  mestringsopplevelser for elevene. Det overordna målet i oppholdet på Ladeskogen er å
  gi elevene personlig, sosial og faglig vekst som skal bidra til å styrke elevens sosiale
  rolle i klassemiljøet. Alle tiltak har som mål å bidra til en utvidet forståelse(kartlegging)
  av elevene, bidra til utvikling av gode relasjoner mellom elevene – og mellom lærer og
  elev, og å bidra til at en ny og positiv fortelling lages rundt eleven.
 • Tydelig Dagsplan gjøres kjent for alle og gjennomgås med elevene hver dag.
 • Ukeplan utarbeides for arenaen og legges Google Disk senest torsdag i uken
  før.
 • Aktivitetsplan med utstyrsbeskrivelse er utarbeidet og
  utveksles med aktørene.
  Ansatte ved Ladeskogen har pedagogisk utdannelse og all undervisning er
  tufta på sosialpedagogiske prinsipper.