Heltid

Heltidstilbudet er rettet inn mot elever på 9. og 10. trinn. Skoletilbudet på Dagskolen er frivillig,
basert på et ønske fra eleven selv, og foresatte. Elevene opprettholder sin plass ved hjemmeskolen
og skal inviteres/inkluderes i hjemmeskolen i de sammenhenger som for eleven er mulig/ønskelig.
Elevene skal oppleve tilhørighet til gruppa, i en trygg og forutsigbar skolehverdag.
På Dagskolen legges det vekt på trygge relasjoner, mellom elever og elever/ ansatte. Kulturen skal
oppleves som trygt, lojalt, støttende og fleksibelt. Sentrale begrep i arbeidet; støtte, godt klima,
perspektivtaking, sensitivitet (Piaget).

Les mer…

Organisering
Elev/foresatte mottar plan for kommende uke i Meldeboka. I tillegg starter skoledagene med en
gjennomgang av dagsplan. Elevene får tilbud om en enkel frokost før første undervisningstime.
All undervisning er tilpasset elevens faglige nivå ved skolestart på Dagskolen. Undervisningen er
oftest organisert i grupper på to til seks elever. Vi legger vekt på varierte undervisningsmetoder.
Fellesskap på Dagskolen er viktig; vi har felles lunsj, utflukter og turer.
Eleven får undervisning i basisfagene matematikk, norsk og engelsk, kunst- og håndverk,
kroppsøving hver uke. Undervisning i KRLE, samfunnsfag, naturfag og musikk undervises
periodevis og er ofte temabasert. Disse fagene kan også være organisert som prosjektarbeid med
stor vekt på praktisk tilnærming, egne valg innenfor tema, bruk av ressurspersoner utenfor skolen
og ekskursjoner. Utdanningsvalg undervises i hovedsak individuelt i form av skolebesøk, samtaler
og rådgiving. Dagskolen tilbyr valgfag og arbeidslivsfag. Ønske om 2.fremmedspråk vil kunne
tilbys på hjemmeskolen. Der det er hensiktsmessig for eleven legges en plan for deltakelse i
skolefag på hjemmeskolen.
Ordinær skriftlig og muntlig eksamen gjennomføres på Dagskolen om ikke annet er avtalt.
Vitnemål utstedes av hjemmeskolen.

ART
Alle elevene på Dagskolen deltar i ART. ART er en metode for trening av sosial kompetanse.
Programmet består av 30 treninger, i henholdsvis sinnekontroll, sosiale ferdigheter og moralsk
resonnering.
Ordensreglement
Dagskolen følger Trondheim kommunes Ordensreglement for grunnskolen. Ved brudd på skolens

reglement eller ved annen konflikt, ønsker vi å løse dette på lavest mulig nivå. Dette gjøres ved
samtaler med elev, eller med elev og foresatt.

Vi viser til spesielt til de andre viktige reglene ved Dagskolen:

 • Bruk av tilbudet
 • Respekt for medelever og andre (fravær av krenkelse / vold)
 • Ingen aksept for bruk av rusmidler/tobakk knyttet opp til skolen
  Elevene kan ikke gå med utesko inne på skolen. Yttertøy og hodeplagg skal henges i elevens eget
  skap når skoledagen starter, og henge der hele dagen.
  Elevene må selv ta ansvar for egne eiendeler som de velger å ta med til skolen. Dagskolen er av
  skolene i Trondheim kommune som har innført mobilfri skole. Mobiltelefoner oppbevares av
  skolens ansatte og gis ut ved skoledagens slutt.
  Skole-hjem samarbeid
  Dagskolen legger vekt på et tett og forpliktende samarbeid med foreldre/foresatte. Dette innebærer
  blant annet obligatoriske utviklingssamtaler hver femte uke, men også ukentlig/daglig kontakt
  utover dette om nødvendig. Både foresatte og ansatte ved Dagskolen bruker Meldeboka som
  kommunikasjonsform.
  Eleven får egen kontaktlærer på Dagskolen, men beholder også sin kontaktlærer på hjemmeskolen.
  Kontakt mellom de to kontaktlærerne bestrebes der dette er hensiktsmessig for eleven.
  Hjemmeskolen forplikter seg til å sende invitasjon til bla. klasseturer, jule-/nyttårsball og
  vitnemålsutdeling.
  Dagskolen samarbeider tett med rådgiver på hjemmeskolen, foreldre/foresatte og elev i prosessen
  fram mot videregående skole.