Alternative skoler

HVA SIER FORSKNING?
Det er gjort forholdsmessig lite forskning om alternative opplæringsarenaer i Norge. (Dette er
tilbud som over mange år, etter nedleggelsen av spesialskolene på 70-tallet dukket opp i
ulike typer tilbud til elever som viste atferdsvansker i mange av landets kommuner.)
Etter at spesialskolene ble lagt ned på 1970-tallet, dukket det opp mange ulike tilbud til
elever som viste atferdsvansker.
I rapporten ”I Randsonen” fra Lillegården kompetansesenter og UDIR fra 2006, blir slike
tilbud i kommunene kalt “interne” (avdeling i skolen), “eksterne” (drevet av en skole, men
ikke på skolens område”) og “Selvstendige smågruppebaserte tiltak” (uavhengige enheter
som Dagskolen). (http://www.udir.no/Upload/Rapporter/5/Smagrupperapport.pdf).
Rapporten viser at omfanget av de interne smågruppebaserte tiltakene, altså de som skolen
selv drifter på skolens område, er i vekst i Norge. De selvstendige, som Dagskolen – også
omtalt som Alternative skoler, er relativt stabile, med ca 70-100 tiltak i Norge. Disse er
organisert i Nasjonalt nettverk for bedre Skolemiljø (SNU). Dagskolens medarbeider Geir
Mosand, leder av Skoleteamet sitter i styret for SNU.
Rapporten “I Randsonen” problematiserer at disse tiltakene ofte er laget mer som en hjelp til
skoler som opplever elever som utfordrende, enn for at elevene skal få det bedre. Blant
annet handler det om inntaket til skolene og graden av frivillighet i tilbudet. Rapporten viser
at i motsetning til de ”interne” (på skolen) og ”eksterne” (drevet av en skole, men utenfor
skolens område), har de selvstendige tiltakene oftere inntak basert på vurderinger fra en
inntaksgruppe, fremfor vedtak om inntak gjort av hjemmeskolens rektor. I rapporten heter
det:

“Det kan synes som at desto lengre fra hjemme-skolen tiltaket er plassert,
desto flere instanser er med i søknadsprosessen. Flere instanser som
samarbeider med foreldre og elever om søknader og inntak, vil sannsynligvis
styrke opplevelsen av at det er elevenes behov som skal møtes og ikke
primært behovet til lærere eller andre elever i nær­skolen”

En fordel med en selvstendig organisering utenfor en skole, er at det kan motvirke den
uheldige effekten av at det skapes et trykk på plassering av elever fra nettopp denne ene
skolen til tiltaket.
Det er også laget en rapport på de ulike utadretta teamene, som har utspring i de de
alternative skolene. Det er Svein Nergård i Nasjonalt senter for atferdsforskning som står
bak denne:
Svein Nergård; oppsummert