Mandat

Dagskolen skal bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig
opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med
utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillsvansker.
Skoleteamet skal først og fremst gi bistand til skoler, der skolen over tid har opplevd at de
kommer til kort med å få til en endring i atferd, samspill og skolefungering.
Overordnet mål er tilhørighet og tilpasset opplæring.
Dagskolen skal gjennom kartlegging og veiledning gjøre skolene bedre i stand til å
tilrettelegge for bedre skolefungering, økt skolemotivasjon og at uønska atferd reduseres
Politiske sak: Videreutvikling av Dagskolen


I sak 106/13 “Videreutvikling av Dagskolen” vedtok bystyret følgende:

 1. Dagskolen videreutvikles i nært samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer, lokalt
  og nasjonalt.
 2. Bystyret ber rådmannen opprette en byomfattende enhet/ senter, som skal ha som
  oppgave å videreutvikle Trondheimsskolen, og samordne arbeidet med læringsmiljø og
  fagutvikling innen oppvekst og utdanningsområdet. Arbeidet mot mobbing vil være et viktig
  element i enhetens arbeid. Dagskolen videreutvikles som en del av senteret.
 3. Bystyret ber rådmann fortsette sine forberedelser av senteret og komme tilbake til
  formannskapet med en sak om enhetens innhold og avgrensninger , og som tydeliggjør
  ansvarsforholdet mellom nærskolen og Dagskolen i forhold til rettssikkerhet og
  dokumentasjon.
 4. Bystyret opprettholder sitt vedtak fattet i skolebruksplan øst om flytting av Dagskolen ut av
  Lilleby skole. Rådmannen skal legge frem ulike lokaliseringsalternativ for formannskapet.
  Følgende flertallsmerknad følger saken:
  Bystyret støtter rådmannen i at skoleteamet fortsatt skal være et ubyråkratisk alternativ til
  PP-tjenesten. I den forbindelse er det viktig å ha gode rutiner som sikrer elevenes
  rettssikkerhet. Ved bistand av skoleteamet er det nærskolens rektor som står faglig
  ansvarlig, og krav til dokumentasjon ligger hos nærskolen. Bystyret ber rådmannen påse at
  dette etterfølges i Trondheim kommune.
  På bakgrunn av vedtaket i bystyret ble det opprettet et “læringssenter”, som fra 1. juli 2016
  er slått sammen med Oppvekstkontoret til Fagenhet for oppvekst og utdanning.

DAGSKOLEN/SKOLETEAMETS HANDLINGSROM OPP MOT LOVVERK
Regelverksendringer i kapittel 9A har nødvendiggjort å utvikle kunnskap i takt med

Statsforvalter sin vurderinger av klagesaker. Statsforvalter skal sikre rettigheter og god
saksgang, noe som er hjemmeskolenes ansvar, men som også Dagskolen / Skoleteamet
må forholde seg til og bistå skolene med. Dette har det vært i et tett samarbeid og gjennom
regelmessige møter med Fagenheten (Janniche Akse og Renate Sneisen).
NB; FNs Barnekonvensjon går foran i bestemmelser i annen lovgivning.
Høysterett; barnets interesse skal danne utgangspunkt, løftes spesielt frem og står i
forgrunnen.
Grunnloven paragraf 104, og Art 3-1 i Barnekonvensjonen;
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende
hensyn.
Barnekonvensjonen, Artikkel 12;
Skolene skal garantere en elev retten til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold
som vedrører eleven, og tillegge elevens synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og
modenhet.
Eleven skal gis anledning til å bli hørt i enhver administrativ saksbehandling som angår
eleven i skolen.