Kapittel 9a

Om trygt skolemiljø
Grunnskoleopplæring er obligatorisk i Norge. Det er derfor viktig at alle elever har et trygt og
godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Eleven har en individuell rett til et trygt
og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. Det er elevens egen opplevelse som er
avgjørende for om det er et godt psykososialt skolemiljø
Kapittel 9 A i opplæringsloven (oppll.) skal bidra til at elevene har det trygt og godt på
skolen, slik at elevene trives og kan lære best mulig.
Skoleteamet bistår skolene når vi ønskes inn i et samarbeid i forhold til kap 9A-saker. Det
kan handle om hjelp og støtte opp mot alle delpliktene; følge med, gripe inn, varsle,
undersøke, håndtere og følge opp.


Svært ofte ønskes vi inn når det er for liten grad av tillit i samarbeidet rundt tiltakene, mellom
skole og hjem. Å inngå i arbeidslag/ hyppige evalueringer av aktivitetsplanen er derfor en
sentral del av vår bistand for å sikre et opplevd trygt skolemiljø.
Det er også en sterk sammenheng mellom sterke uønska atferdsuttrykk og et utrygt miljø i
klassen, så Skoleteamet ønsker alltid å undersøke den konteksten atferden oppstår i, altså
undersøke grad av ekskludering og inkludering, også når det ikke primært er det skolen
ønsker hjelp til. Fravær av frykt for ekskludering er en forutsetning for at gode tiltak skal ha
positiv effekt.


Skoleteamet har erfart at delplikten «å følge med» ofte trenger noe mer konkretisering; hva
skal en følge med på? Til dette har Skoleteamet utviklet et verktøy, som hjelp til mer
systematisk observasjon. (Til Elin; legg til lenke her.)
Ofte er det ikke så entydig hvem som blir utsatt for krenkelser og hvem som står bak.
Skoleteamet har utviklet egne modeller i ulike faser i en sak. (Hyperlink til modeller)
Geir Mosand i Skoleteamet er også delforfatter i Ped-lex ; «Håndtering av mobbing i skolen.
Hvordan sikre et trygt skolemiljø i praksis»

https://www.pedlex.no/artikkel/mob15/handtering-av-mobbing-i-skolen/
Vi viser forøvrig til Udir (Utdanningsdirektoratet) sine sider, som en god veileder i arbeidet.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/aktivitetsplikt/
Dette er FUG (Foreldreutvalget i grunnskolen) sitt nettsted/hefte om å stoppe mobbing:
https://www.fug.no/stopp-mobbing-raad-til-foreldre.470666.no.html

Forøvrig;

Skoleteamet er i et tett samarbeid med Fagenheten Trondheim Kommune for å bistå i
klagesaker inn under kap 9A.
Skoleteamet samarbeider med mobbeombudet i Trondheim med blant å dele på litteratur,
forskning, modeller, kunnskap og tilnærminger/verktøy.
Skoleteamet deltar i arbeidet med å svare ut spørsmål fra politikerne om Trondheim
Kommunes handlingsplan mot mobbing.
Skoleteamet har laget et kurs for lærere, og et annet for foreldregruppa, som en del av vår
bistand i et konkret samarbeid.
Kurs opp mot lærere blir også bestilt av skoler på skolens elevfridager/fagdager, samt at
«Hvordan sikre et trygt skolemiljø» er en vesentlig del av innholdet ved halvdags eller
heldags kurs.