Om Dagskolen i Trondheim

Å bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt elever som ikke lykkes på skolen og samspillsvansker

Dagskolen skal først og fremst gi bistand til skoler, og gi støtte til å få til en endring i atferd, samspill og skolefungering

Overordna mål er tilhørighet og tilpasset opplæring

Gjennom kartlegging og veiledning jobber Dagskolen for å gjøre skolene bedre i stand til å tilrettelegge for bedre skolefungering, økt skolemotivasjon og til elevene opplever å ha det fint på skolen

Det er kun rektorene som kan bestille bistand fra Dagskolen – og all bestilling går til Dagskolens utadrettede del – Skoleteamet

Bør drøftes med skolens PPT kontakt