Kurs vi holder

Kurs vi holder:
Utløses i samarbeid vi er i – eller bestilles til plandager for personalet ved skolene.

Å SIKRE GODE SAMSPILL
Hvordan skape et trygt skolemiljø i praksis? Hvordan snu et negativt samspill? Om dynamikk mellom barn – og mellom barn og voksen. Mekanismer i mobbing og opplevd utenforskap. (For skole / lærere og for foresatte)

PERSPEKTIVER PÅ MOBBING
Ulike modeller for å forstå kompleksiteten i utrygge skolemiljø og at ulike situasjoner krever flere modeller for hensiktsmessige tiltak

INKLUDERENDE KLASSELEDELSE / TILPASSA OPPLÆRING
Strategier for kompetent ledelse i klasserommet. Med vekt på voksnes ansvar for å skape mestring og tilhørighet i ei gruppe, og for å skape endring der elever viser en utfordrende atferd

SKOLEFRAVÆR
Kunnskap om utløsende og opprettholdende faktorer for skolevegrende atferd og høyt skolefravær. Hensiktsmessige strategier og tilnærminger. Opptrappingsplan og handlingsløyper.

OM KONSEKVENSER
Kunnskap om utfordringer med belønning og negative sanksjoner.

GOD START
Betydningen av å ha tydelige forventninger til elevatferd den første skoledagen etter et opphold (nytt skoleår / ferie). Bygger på kunnskap om førsteinntrykk, sosialt vakum og prinsipper for god klasseledelse. 

OM ALTERNATIVE LÆRINGSARENAER
Hva vil vi oppnå? Og hvordan tenke alternative læringsarenaer for å sikre mestring og opplevd tilhørighet. 

AGGRESJON
Kunnskap om aggresjon som en forsvarsmekanisme. Hensiktsmessige og lite hensiktsmessige tilnærminger til aggressive uttrykk hos. Gjenkjenning av følelser.

RELASJONELLE STANDARDER.
Kunnskap om relasjonelt arbeid med barn og ungdom og voksnes muligheter for å sikre positive samspill og trygge klasserom og friminutt.

IMPLEMENTERING AV SKOLEUTVIKLINGSPROGRAMMET “RESPEKT”.
Kunnskap om implementering for å øke kollektiv praksis på skolen. Den autoritative lærerrollen.