Samarbeid

BUP – samarbeid om elever
NTNU – forelesninger på psykologistudiet og lektorutdanninga, samt hjelp opp
mot masterstudenter/masterstudenter
NTNU Lærerutdanning – vi tar imot praksisstudenter og bidrar med
forelesninger for lærerstudenter
Kulturenheten – samarbeid om E-sport-rom, utlån av lokaler i HM5,
fritidsklubb på kveldstid
Politiet – vi tar imot praksisstudenter
Mobbeombudet – samarbeid i enkeltsaker, felles fagdager
mobbeombud/Skoleteam
Fagenheten – samarbeid i enkeltsaker, felles blikk på klagesaker (kap 9A)
PPT – utvida samarbeid/samarbeid i enkeltsaker
Barnevern – samarbeid i enkeltsaker
Familietiltak – samarbeid i enkeltsaker
BUP Lianvatnet skole – felles fagdager/kompetanseutvikling
Uteseksjonen – samarbeid om elever, felles møter for å utveksle informasjon
om utfordringer i ungdomsmiljø
LINK – samarbeid om elever og familier