Mandatet vårt

Dagskolens mandat
Dagskolen skal bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering, med utgangspunkt i utfordrende atferd og samspillsvansker. 

Overordnet mål for alt arbeid er tilhørighet og tilpasset opplæring. 

Skoleteamet skal først og fremst gi bistand til skoler, der skolen over tid har opplevd at de kommer til kort med å få til en endring i atferd, samspill og skolefungering. 

Dagskolen skal gjennom kartlegging og veiledning gjøre skolene bedre i stand til å tilrettelegge for bedre skolefungering, økt skolemotivasjon og at uønska atferd reduseres 

Politiske sak: Videreutvikling av Dagskolen 

I sak 106/13 “Videreutvikling av Dagskolen” vedtok bystyret følgende: 

1. Dagskolen videreutvikles i nært samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer, lokalt og nasjonalt. 2. Bystyret ber rådmannen opprette en byomfattende enhet/ senter, som skal ha som oppgave å videreutvikle Trondheimsskolen, og samordne arbeidet med læringsmiljø og fagutvikling innen oppvekst og utdanningsområdet. Arbeidet mot mobbing vil være et viktig element i enhetens arbeid. Dagskolen videreutvikles som en del av senteret. 3. Bystyret ber rådmann fortsette sine forberedelser av senteret og komme tilbake til formannskapet med en sak om enhetens innhold og avgrensninger , og som tydeliggjør ansvarsforholdet mellom nærskolen og Dagskolen i forhold til rettssikkerhet og dokumentasjon. 4. Bystyret opprettholder sitt vedtak fattet i skolebruksplan øst om flytting av Dagskolen ut av Lilleby skole. Rådmannen skal legge frem ulike lokaliseringsalternativ for formannskapet. 

Følgende flertallsmerknad følger saken: Bystyret støtter rådmannen i at skoleteamet fortsatt skal være et ubyråkratisk alternativ til PP-tjenesten. I den forbindelse er det viktig å ha gode rutiner som sikrer elevenes rettssikkerhet. Ved bistand av skoleteamet er det nærskolens rektor som står faglig ansvarlig, og krav til dokumentasjon ligger hos nærskolen. Bystyret ber rådmannen påse at dette etterfølges i Trondheim kommune. 

På bakgrunn av vedtaket i bystyret ble det opprettet et “læringssenter”, som fra 1. juli 2016 er slått sammen med Oppvekstkontoret til Fagenhet for oppvekst og utdanning. 

DAGSKOLEN/SKOLETEAMETS HANDLINGSROM OPP MOT LOVVERK Regelverksendringer i kapittel 9A har nødvendiggjort å utvikle kunnskap i takt med Fylkesmannens vurderinger av klagesaker. Fylkesmannen skal sikre rettigheter og god saksgang, noe som er hjemmeskolenes ansvar, men som også Dagskolen / Skoleteamet må forholde seg til og bistå skolene med. Dette har det vært i et tett samarbeid og gjennom regelmessige møter med Fagenheten (Janniche Akse og Renate Sneisen). 

NB; FNs Barnekonvensjon går foran i bestemmelser i annen lovgivning. 

Høysterett; barnets interesse skal danne utgangspunkt, løftes spesielt frem og står i forgrunnen. 
Grunnloven paragraf 104, og Art 3-1 i Barnekonvensjonen; Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 
Barnekonvensjonen, Artikkel 12; Skolene skal garantere en elev retten til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter i alle forhold som vedrører eleven, og tillegge elevens synspunkter behørig vekt i samsvar med alder og modenhet. Eleven skal gis anledning til å bli hørt i enhver administrativ saksbehandling som angår eleven i skolen.