Skoleteamet

I bystyrevedtaket ble det bestemt at Dagskolen skulle ha et rådgivnings- og veiledningsteam,
som skal hjelpe skolene med utfordrende elever. Det er dette teamet som er Skoleteamet.

Skoleteamets funksjon:
– Å bistå nærskole, elevene og deres foresatte med å skape en god og varig
opplæringssituasjon, der det er bekymring knyttet til elevers skolefungering med
utgangspunkt i samspillsvansker
– Å gi bistand til skoler, der skolen over tid har opplevd at de kommer til kort for å få en
endring i atferd, samspill og skolefungering
– Overordna mål er tilhørighet og tilpasset opplæring
– Ved kartlegging og veiledning gjøre skolene bedre i stand til å tilrettelegge for bedre
skolefungering, økt skolemotivasjon og at uønska atferd reduseres

Prosedyre:
Det er skolens ledelse (rektor/avdelingsledere) som bestiller hjelp, og som Skoleteamet
har avklaringsmøte med.
Ved noen få henvendelser kan det være aktuelt å planlegge et møte med andre på
skolen etter avklaringsmøtet, men dette er unntaket, ikke regelen.
Den første kontakten med rektor, der vi får et bilde av sakens karakter, vil være
avgjørende for en slik beslutning.
Støtte og veiledning er det mest sentrale verktøyet i Skoleteamet. Til dette arbeidet
benyttes både egne og andres kunnskapsmodeller.

Du kan laste ned alle modeller her