Undervisningsarenaer

Heltidstilbudet er rettet inn mot elever på 9. og 10. trinn. Skoletilbudet på Dagskolen er frivillig, basert på et ønske fra eleven selv, og foresatte. Elevene opprettholder sin plass ved hjemmeskolen og skal inviteres/inkluderes i hjemmeskolen i de sammenhenger som for eleven er mulig/ønskelig. Elevene skal oppleve tilhørighet til gruppa, i en trygg og forutsigbar skolehverdag. 
Alle henvendelser om bistand fra Dagskolen rettes til Skoleteamet. Det er rektorene ved skolene i Trondheim som ber om bistand i form av veiledning fra Skoleteamet, og bruk av ulike tiltak som Dagskolen disponerer. Medlemmer fra Skoleteamet kommer til hjemmeskolen for et avklaringsmøte med rektor. Herfra vurderes hvilke tiltak som vil være best for den enkelte elev. Alle tiltak krever samtykke fra foresatte.