Hvem er vi?

Dagskolen er et byomfattende tiltak i Barne- og familietjenesten (BFT) og er lokalisert i Håkon Magnussons gate 5.

Dagskolen har en utadrettet tjeneste – Skoleteamet, og en undervisningsdel – med heltids- og deltidstiltak.

Dagskolens mandat er å gi bistand til skoler som over tid har opplevd at de kommer til kort med å få til en endring i atferd, samspill og skolefungering – primært med utgangspunkt i henvisning på en elev.

Skoleteamets arbeid består i å gi råd og veiledning til Trondheim grunnskoler. Skoleteamet disponerer alternative undervisningsarenaer som kan være med å hjelpe enkeltelever eller grupper med elever som opplever skolen som spesielt utfordrende. Vi bistår også med kurs om atferdsvansker, skole-hjem-samarbeid, arbeid med mobbing og relasjonsbygging mm.

Skoleteamet har ansvar for de forebyggende programmene Respekt og LP-modellen i Trondheim.

Første kontakt med Skoleteamet i saker om elevatferd eller i forhold til kurs tas med teamleder Geir Mosand 916 72 100.

Henvendelsesskjema Skoleteamet

Dagskolen Undervisning har lokaliteter i Håkon Magnussons gate 5 (heltid og deltid) og Leiv Erikssons vei 40 (deltid).

Heltidstilbudet er rettet inn mot elever på 9. og 10. trinn. Det er et frivillig tilbud til elever som opplever at de trenger et alternativt tilbud for å få fullført/kommet videre i grunnskolen. Elevene opprettholder sin plass ved hjemmeskolen og skal inviteres/inkluderes i hjemmeskolen i de sammenhenger som for eleven er mulig/ønskelig.

Deltidstilbudene retter seg både mot barnetrinn og ungdomstrinn og gis i all hovedsak en dag/uke over kortere eller lengre perioder.

Inngang til alle undervisningstilbudene går via Skoleteamet og de prosesser knyttet til at vi alltid forsøker å finne løsninger på hjemmeskolen