Skolefravær

Skoleteamet møter skolene i samarbeid om bekymringsfullt skolefravær i
omkring en tredjedel av alle samarbeida våre. Det at elever uteblir fra skolen er et symptom på at noe ikke er bra i elevens situasjon. Vi vet at denne atferden kan være en reaksjon på faktorer i læringsmiljøet, i familien , i eleven, vanskelige livsendringer, eller en kombinasjon av disse. Når fraværet er etablert, kan det være andre faktorer som opprettholder fraværet: Kearney: (her må de fire punktene legges inn).

Det er vanskelig for alle som er involvert i en slik problematikk å skjønne helt hva som trengs, men det er helt sikkert at alle kan være en del av løsningen:

Skoleteamet danner et arbeidslag sammen med eleven, foresatte, skolen og andre hjelpere der vi sammen finner ut av hva som skal til for å endre situasjonen. Målet er å sikre mestring, økt trygghet og tilhørighet for eleven.

Suksessfaktorer fra arbeidet med skolefravær:
Forståelse, eleven må bli sett og anerkjent
Skolevegringsatferd har en eller flere årsaker
Bli et medlem av gruppa/klassen
informasjon i klassen
Foreldreengasjement (rettigheter og plikter)
Samarbeid skole / helse /andre hjelpere: samtidig innsats
Skoletiltak: skape håp, mestring, opptrapping, relasjon
Bli et arbeidslag!
Hyppig evaluering!

Følgande mål vart sett for LOS i Trondheim:
Redusere antall elever som har omfattende fravær og lite motivasjon for
skole.
Utvikle Barne- og Familietjenestens kompetanse i forhold til elever med
skolevegring.
Utvikle skolens/læreres kompetanse på å avdekke og møte elever med
skolevegring.
Utvikle systemer som sikrer at skolevegring blir møtt raskt og på god
måte.

Publikasjoner:

Håndtering av Skolefravær, Fagbokforlaget, Ingvild Kari Gran og Geir Mosand, 2022 (ARK.no)

Arbeidsløypa i Trondheim kommune