Skolefravær – LOS

Skoleteamet møter skolene i samarbeid om bekymringsfullt skolefravær i omkring en tredjedel av alle samarbeida våre. Det at elever uteblir fra skolen er et symptom på at noe ikke er bra i elevens situasjon. Vi vet at denne atferden kan være en reaksjon på faktorer i læringsmiljøet, i familien , i eleven, vanskelige livsendringer, eller en kombinasjon av disse. Når fraværet er etablert, kan det være andre faktorer som opprettholder fraværet: Kearney: (her må de fire punktene legges inn) Det er vanskelig for alle som er involvert i en slik problematikk å skjønne helt hva som trengs, men det er helt sikkert at alle kan være en del av løsningen: 

Skoleteamet danner et arbeidslag sammen med eleven, foresatte, skolen og andre hjelpere der vi sammen finner ut av hva som skal til for å endre situasjonen. Målet er å sikre mestring, økt trygghet og tilhørighet for eleven. 

Suksessfaktorer fra arbeidet med LOS: Forståelse, eleven må bli sett og anerkjent Skolevegringsatferd har en eller flere årsaker Bli et medlem av gruppa/klassen informasjon i klassen Foreldreengasjement (rettigheter og plikter) Samarbeid skole / helse /andre hjelpere: samtidig innsats Skoletiltak: skape håp, mestring, opptrapping, relasjon Bli et arbeidslag! Hyppig evaluering! 

Følgande mål vart sett for LOS i Trondheim: Redusere antall elever som har omfattende fravær og lite motivasjon for skole Utvikle Barne- og Familietjenestens kompetanse i forhold til elever med skolevegring Utvikle skolens/læreres kompetanse på å avdekke og møte elever med skolevegring Utvikle systemer som sikrer at skolevegring blir møtt raskt og på god måte 

Arbeidsløypa i Tr. kommune Artikler av Trude Havik